Opublikowane przez crr.pl    3 stycznia 2022    Umarłych wieczność dotąd trwa..
Opublikowane przez crr.pl    27 grudnia 2021    Nowe stawki i opłaty
Opublikowane przez crr.pl    20 grudnia 2021    Zdrowych i Radosnych Świąt

Zdrowych i Radosnych Świąt 2021
Opublikowane przez crr.pl    11 października 2021    Król Okręgu Krakowskiego Bractw Kurkowych 2021

Król Okręgu Krakowskiego Bractw Kurkowych 2021- zdjęcie zbiorowe

W dniu 25 września 2021 r. na Pasterniku odbyło się strzelanie o tytuł Króla Okręgu Krakowskiego Bractw Kurkowych. Tytuł króla zdobył Marek Długosz, a marszałkami zostali Marek Rogóż i Grzegorz Bartkiewicz. Odbyło się wiele strzelań. Cech Rzemiosł Różnych w Krakowie ufundował jeden z pucharów, który trafił do Grzegorza Albrechtowicza.

Przy okazji należy6 wspomnieć, że 16 września 2021 r. Zdzisław Grzelka został wybrany Starszym Bractwa Kurkowego w Krakowie, a funkcję ceremoniarza będzie pełnił członek Cechu Rzemiosł Różnych w Krakowie – Janusz Wójcik, gratulujemy!

Zobacz Galerię zdjęć z walki o tytuł króla Okręgu Krakowskiego Bractw Kurkowych 2021 >>>
Opublikowane przez crr.pl    11 października 2021    Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy

W czwartek, 26 sierpnia 2021 roku odbył się Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie.
Delegaci wybrali nowe władze. Prezesem ponownie wybrano Janusza Kowalskiego, a członek naszego Cechu p. Beata Klepka została wybrana w skład Zarządu Izby, serdecznie gratulujemy!
Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie 2021

Zobacz Galerię zdjęć ze Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego >>>
Opublikowane przez crr.pl    30 września 2021    Nowe stawki i opłaty
Opublikowane przez crr.pl    16 czerwca 2021    Nowe stawki i opłaty
Opublikowane przez crr.pl    31 maraca 2021    Spokojnych i zdrowych Świąt
Opublikowane przez crr.pl    9 marca 2021    Nowe stawki i opłaty
Opublikowane przez crr.pl    18 grudnia 2020    Wzajemnego wsparcia,przyjaźni i miłości
Opublikowane przez crr.pl    25 listopada 2020    Wraca kształcenie praktyczne!!!

Wraca kształcenie praktyczne!!!

Od 30 listopada 2020 r. mogą być prowadzone zajęcia w ramach praktycznej nauki zawodu w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo. Dotyczy to szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego realizujących praktyczną naukę zawodu w ramach kształcenia zawodowego lub ustawicznego.
Przy zachowaniu zasad właściwych dla zakładów pracy możliwe będzie także prowadzenie praktycznej nauki zawodu u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych.
Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

Rozwiązania te przewiduje podpisane 24 listopada przez ministra edukacji nauki rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Rozporządzenie wchodzi w życie 30 listopada 2020 r. Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Opublikowane przez crr.pl    23 października 2020    Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy

Uczniowie szkół branżowych I stopnia zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy!

W nawiązaniu do dzisiejszego komunikatu Premiera Mateusza Morawieckiego – Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej Związku Rzemiosła Polskiego informuje, że w okresie od soboty 24 października do niedzieli 8 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami (młodociani także dokształcający się w systemie pozaszkolnym) są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.

Oznacza to, że od poniedziałku młodociani pracownicy zatrudnieni w celu przygotowania zawodowego będą korzystali z 2-tygodniowego zawieszenia w realizacji programu praktycznej nauki zawodu.

Jak podaje resort edukacji, szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe również w całości przechodzą na zdalne nauczanie. W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego organizowane w formie zajęć praktycznych prowadzi się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem tych metod i technik. Praktyki zawodowe zaplanowane do realizacji w okresie całkowitego ograniczenia realizowane są zdalnie – w formie projektu edukacyjnego lub wirtualnego przedsiębiorstwa, mogą być także zaliczone na podstawie dotychczasowego doświadczenia zawodowego, bądź zrealizowanego wcześniej wolontariatu lub stażu zawodowego.
Opublikowane przez crr.pl    26 czerwca 2020    Przywrócenie zajęć praktycznych

Przywrócenie zajęć praktycznych u pracodawców dla uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami.

Związek Rzemiosła Polskiego, Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej informuje, że Ministerstwo Edukacji Narodowej wydało oficjalny komunikat, dotyczący decyzji o powrocie do realizacji zajęć praktycznych wszystkich uczniów-młodocianych pracowników:

"Od 29 czerwca br. przywrócone zostaną zajęcia praktyczne u pracodawców dla wszystkich uczniów branżowej szkoły I stopnia będących młodocianymi pracownikami.
Oznacza to, że od najbliższego poniedziałku uczniowie będący młodocianymi pracownikami mają obowiązek realizować przygotowanie zawodowe u pracodawcy zgodnie z przepisami prawa pracy, przy zachowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także rygoru sanitarnego wymaganego od zakładów pracy w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
Podobnie jak w latach ubiegłych uczniowi będącemu młodocianym pracownikiem w okresie ferii szkolnych przysługuje urlop wypoczynkowy oraz urlop bezpłatny, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy".


W tej sprawie MEN wyda właściwe rozporządzenie, na podstawie którego po 28 czerwca br. wszyscy uczniowie-młodociani pracownicy powracają do realizacji zajęć praktycznych, zgodnie z zawartymi umowami o pracę w celu przygotowania zawodowego. Pracodawcy powinni pamiętać o należnych młodocianym pracownikom urlopach.
Źródło: MEN
Opublikowane przez crr.pl    14 maja 2020    POWRÓT DO PRACY!!!

POWRÓT DO PRACY!!!
W końcu nadszedł, ten z niecierpliwością przez Was wyczekiwany, termin powrotu do pracy :)
Przekazujemy Państwu niezbędne materiały do wykorzystania w Waszych salonach.
Znajdziecie tu przewodnik dot. bezpiecznego świadczenia usług fryzjerskich i kosmetycznych. Są w nim opisane wszelkie wytyczne dla Was i Waszych pracowników oraz wytyczne, jak postępować z klientami. Dodatkowo przesyłamy instrukcje mycia rąk, używania maseczek i rękawiczek- możecie te instrukcje rozwiesić w odpowiednich miejscach w salonie.
Przesyłamy również ulotkę, którą możecie umieścić w widocznym miejscu dla klientów (witryna, recepcja) tak, aby wszyscy klienci mieli pewność, że będą u Was bezpieczni :)

Życzymy szybkiego powrotu „do normalności”, miłych, wyrozumiałych i zdrowych klientów!!!

Poniżej zamieszczamy instrukcje / poradniki:

– przewodnik-salon kosmetyczny.pdf
– przewodnik-salon fryzjerski.pdf
– kosmetyka-witryna.pdf
– fryzjer-witryna.pdf
– instrukcja używania rękawiczek.pdf
– instrukcja używania maseczki.pdf
– instrukcja mycia rąk.pdf
– ulotka-dezynfekcja_rąk.pdf
Opublikowane przez crr.pl    1 maja 2020    ŻEGNAMY Ś.P. STANISŁAWA GÓRECKIEGOZ głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Naszego Kolegi, wieloletniego, zasłużonego Członka Cechu Rzemiosł Różnych, Znakomitego i cenionego Mistrza Fryzjerstwa:

Ś.P. STANISŁAWA GÓRECKIEGO

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 04.05.2020 r. o godz. 9.00.
W kaplicy na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.
RODZINIE ZMARŁEGO składamy wyrazy szczerego i głębokiego współczucia.
Opublikowane przez crr.pl    10 kwietnia 2020    Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych
Opublikowane przez crr.pl    24 marca 2020    Czasowe zamknięcie zakładu na czas pandemii koronawirusa.

Poniżej do Państwa wiadomości informacja, otrzymana ze Związku Rzemiosła Polskiego dotycząca formalności, jakie powinni dopełnić pracodawcy względem młodocianych pracowników w przypadku podjęcia decyzji o czasowym zamknięciu zakładu na czas pandemii koronawirusa.
Czasowe zamknięcie zakładu np. salonu fryzjerskiego nie oznacza jego likwidacji, ani też nie stanowi o zawieszeniu działalności gospodarczej do czego wymagane jest dopełnienie stosownych wymogów prawnych.
Tak więc w przypadku czasowego "zamknięcia" i nie świadczenia usług nie zwalnia pracodawcy z obowiązków, jakie wynikają z zawartych umów o pracę, w tym także zawartych z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego.
Pracodawcy, którzy podjęli decyzje o zwolnieniu młodocianych pracowników z obowiązku świadczenia pracy w okresie zawieszenia zajęć w szkole branżowej I stopnia, ustalonym przez Ministra Edukacji Narodowej, powinni potwierdzić to zwolnienie zaświadczeniem/oświadczeniem włączonym do akt pracowniczych i na liście obecności pracowników odznaczać dni, których dotyczy przedmiotowe zwolnienie.
Pracodawcy powinni zadbać o te formalności, aby składając wniosek o dokonanie refundacji wypłaconych wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie dysponowali pełną dokumentacją.

Poniżej zamieszczamy do wykorzystania wzory stosownych oświadczeń pracodawców:

– wzór oświadczenia na czas zagrożenia epidemicznego
– wzór oświadczenia na czas stanu epidemii